ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทรูไอดี (TrueID)

 

 • ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่าง ๆ ของทรูไอดี (TrueID) ท่านสามารถเข้าสู่บริการของทรูไอดี (TrueID) โดยการลงทะเบียนโดยใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือของท่าน และกำหนดรหัสผ่านด้วยตัวของท่านเอง (“บัญชีผู้ใช้งาน”) เมื่อท่านลงทะเบียนกับ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”, “เรา”) เรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถ Login บัญชีผู้ใช้งานของท่านเพื่อเข้าใช้งานทรูไอดี (TrueID) ได้ทันที 

 

 • เมื่อท่านได้รับบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วท่านจะสามารถล็อกอินเพื่อเข้าใช้ทุกบริการของบริษัท และ นิติบุคคลใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในนิติบุคคลนั้น หรือ ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือบริหารไม่ว่าโดยการเป็นกรรมการเสียงข้างมากในนิติบุคคลนั้น หรือโดยสัญญา หรือโดยประการอื่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า กลุ่มบริษัท”) ได้ อันได้แก่ ทรูไอดี (TrueID) ทรูยู (TrueYou) ทรูไวไฟ (TrueWifi) ทรูไอเซอร์วิส (TrueiService) ทรูคลาวด์ (TrueCloud) และบริการอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัทและกลุ่มบริษัท (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “ทรูไอดี”, “TrueID” ) โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. การได้มาซึ่งบัญชีผู้ใช้งานและการเก็บรักษา


 • ท่านต้องลงทะเบียนผ่านช่องทาง Website: https://www.trueid.net หรือ Application TrueID หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1242 หากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 • หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้หรือท่านทำรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของท่านหาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้จาก Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1242 หรือดำเนินการผ่าน​ Website หรือ Application TrueID ของเราซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทาง Website และ Application TrueID ของเรา หรือ กด *871*4# แล้วโทรออกเพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราวใหม่ทาง sms
 • ท่านจะต้องรักษาบัญชีผู้ใช้งานของท่านไว้เป็นความลับ และห้ามให้บุคคลใดนำบัญชีผู้ใช้งานของท่านไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น และท่านไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ โอนย้ายความเป็นเจ้าของในบัญชีผู้ใช้งานของท่านให้แก่บุคคลใดได้ทั้งสิ้น โดยท่านจะต้องรับผิดชอบทุกการกระทำและทุกธุรกรรมที่ดำเนินการบนบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ซึ่งรวมถึงการกระทำการเกี่ยวกับการชำระเงิน การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท หรือการกระทำทุจริตในทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เว้นแต่ท่านจะสามารถพิสูจน์โดยชัดแจ้งได้ว่าการกระทำใดๆดังกล่าวไม่ใช่การกระทำของท่านซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานตัวจริง
 • หากท่านทราบ หรือมีเหตุที่ทำให้ทราบได้ว่าบัญชีผู้ใช้งานของท่านโดนโจรกรรม ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุดโดยติดต่อเราที่ Call Center เบอร์โทรศัพท์ 1242 และเราจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเร็วที่สุดต่อไป
 

 

2. คุณสมบัติของผู้ใช้ TrueID


 • ท่านจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ
 • ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อให้ได้บัญชีผู้ใช้งานตามข้อ 1.
 • ในการใช้บริการส่วนใดของ TrueID ที่ต้องมีการชำระค่าบริการเพื่อเข้าใช้บริการ ท่านจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 

 

3. การใช้ TrueID

 
 • ท่านสามารถเข้าถึง TrueID ได้หลายช่องทาง ซึ่งได้แก่ TrueID Website, TrueID Application บน Smartphone และ TrueID TV Box หรือ ช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทจัดให้มีขึ้นเพิ่มเติม และท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได้จาก Website: www.trueid.net หรือ จาก Application TrueID โดยท่านรับทราบว่าบริษัทมีสิทธิแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ได้จาก Website หรือ Application ข้างต้น
 • ท่านสามารถใช้บริการต่าง ๆ บน TrueID ได้แบบส่วนตัวและเฉพาะความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น โดยห้ามนำบริการของบริษัทไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการ และเนื้อหาของ TrueID ในแบบส่วนตัวโดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และท่านจะไม่นำบริการหรือเนื้อหาของ TrueID ไปทำซ้ำ ถ่ายโอน หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการต้องห้ามโดยกฎหมาย หรือขัดกับกฎหมาย หรือขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ กระทบหรือละเมิดสิทธิใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัททั้งสิ้น
 • ท่านตกลงว่าท่านจะไม่ คัดลอก, เผยแพร่ซ้ำ, ทำซ้ำ, บันทึก, ถ่ายโอน, แสดงหรือจัดแสดงสู่สาธารณะ, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, แปลรหัสกลับ, ถอดแยกกลุ่มข้อมูล, ดัดแปลง, แทรกแซง, ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ต่อบริการหรือเนื้อหาของ TrueID ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยเด็ดขาด หากท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับท่านจนถึงที่สุด
 • ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านสามารถนำบัญชีผู้ใช้งานของท่าน Login เข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สูงสุดไม่เกิน 5 อุปกรณ์ และสามารถรับชมได้พร้อมกัน (Concurrent User) ได้ไม่เกิน 2 อุปกรณ์ต่อครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา หรือ รายการที่บริษัท และ/หรือกลุ่มบริษัทได้รับสิทธิจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายในเนื้อหาหรือรายการนั้น ๆ ด้วย เช่น เนื้อหา หรือ รายการบางรายการอาจเข้าใช้หรือรับชมได้พร้อมกันสูงสุดเพียง 1 หรือ 2 อุปกรณ์ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นกรณี ๆ ไป
 • ท่านสามารถเข้าใช้บริการ TrueID ได้เพียงภายในประเทศที่ท่านพำนักอยู่เท่านั้น
 • ห้ามท่านกระทำการใดๆ อันมีเจตนาทุจริตกับ TrueID หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ TrueID หรือ แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้ตนเองจาก TrueID หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ TrueID โดยทุจริตไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อ-ขายรหัสเข้าชมเนื้อหาหรือรายการของ TrueID การซื้อ-ขายบัญชีทรูวิชั่นส์ (True Visions Account) เพื่อเชื่อมต่อกับ TrueID เพื่อให้สามารถรับชมเนื้อหา หรือ รายการของ TrueID หรือ เนื้อหาหรือรายการที่จัดสรรไว้สำหรับผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์ (True Visions) โดยเฉพาะได้ หากบริษัทเล็งเห็นหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของท่านเป็นการทุจริตทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ท่านอาจได้รับการติดต่อจากบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และบริษัทมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับบัญชีผู้ใช้ของท่านและดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมาย
 • หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือ บริษัทเห็นว่าการใช้งาน TrueID ของท่านอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิระงับ และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า และท่านยอมรับว่าการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดโดยจะไม่โต้แย้งใด ๆ

 

4. การใช้งานข้อมูลของท่าน


 • ในระหว่างการใช้บริการ TrueID ของท่าน ท่านตกลงและรับทราบว่าบริษัทอาจเก็บรวมรวบ ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลการใช้งาน TrueID ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลการรับชมเนื้อหาบน TrueID ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ ข้อมูลการใช้ TrueCloud ประวัติการเข้าใช้บริการ TrueID ในบริการต่าง ๆ และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน TrueID ของท่าน (“ข้อมูลของผู้ใช้บริการ”) โดยบริษัทจะนำข้อมูลของผู้ใช้บริการของท่านดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา และ นำเสนอสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่าน และ/หรือนำไปใช้เพื่อพัฒนาบริการ และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งนำไปใช้ในธุรกิจส่วนต่าง ๆ ของบริษัท อันได้แก่ ธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Business) ธุรกิจเทคโนโลยี (IOT and Digital Solutions Business) ธุรกิจให้บริการด้านการศึกษา (Digital Academy Business) ธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (Digital Media Platform Business) ธุรกิจระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (O2O and Privilege Business) หรือธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่มีในปัจจุบันหรือที่อาจมีขึ้นในอนาคต

 

5. ค่าบริการและการชำระค่าบริการ

 

 • บางบริการบน TrueID อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ ท่านจะต้องชำระค่าบริการดังกล่าวจึงจะสามารถเข้าใช้บริการนั้น ๆ ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนทุกครั้งหากบริการใดของเรามีการเรียกเก็บค่าบริการ
 • ท่านจะต้องชำระค่าบริการเพื่อเข้าใช้บริการของบริษัท (หากมี) ตามช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • หากท่านตกลงชำระค่าบริการเพื่อเข้าใช้บริการใด ๆ ของบริษัทแล้ว ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านไม่สามารถขอเงินส่วนดังกล่าวคืน หรือแลกเปลี่ยนการชำระค่าบริการที่ได้ชำระไปแล้วนั้นเป็นบริการอื่น หรือโอนย้ายบริการที่ได้ชำระไปแล้วไปยังบัญชีผู้ใช้งานอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 

6. สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา

 
 • ท่านรับทราบว่าบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ บริษัทได้รับสิทธิและมีสิทธิในลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธินั้น บนทรัพย์สินที่ปรากฎบน TrueID ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ซอฟท์แวร์ ภาพยนตร์ ซีรี่ส์ บทความ รูปภาพ และ เนื้อหาต่าง ๆ
 • ข้อความ บทความ รูปภาพ หรือ ข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ใด ๆ ที่ท่านนำมาเก็บไว้ใTrueCloud เป็นทรัพย์สินของท่าน ท่านรับทราบว่า TrueCloud เป็นส่วนหนึ่งของ TrueID ที่ให้ความสะดวกแก่ท่านในการมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อเก็บข้อมูลของท่านและเป็นการให้บริการแบบไม่เก็บค่าบริการใด ๆ  ท่านตกลงและรับทราบว่าท่านใช้บริการ TrueCloud บนความเสี่ยงภัยของตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในความสูญหายหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลหรือทรัพย์สินใด ๆ ของท่านที่นำมาเก็บไว้ที่ TrueCloud

 

7. ข้อจํากัดการใช้ TrueID

 
 • ท่านสามารถจัดเก็บรายชื่อในโทรศัพท์มือถือ (contact) บน TrueCloud ได้สูงสุด 10,000 รายชื่อ
 • ท่านสามารถจัดเก็บไฟล์รูปภาพและไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (VDO) บน TrueCloud โดยแต่ละไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 40MB และ 1GB ตามลำดับ หากท่านอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดเกินกว่าที่กำหนด บริษัทจะทำการย่อขนาดไฟล์ที่จัดเก็บบน TrueCloud ให้มีขนาดไม่เกินที่กำหนด
 • ท่านต้องใช้บริการใด ๆ บน TrueID ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น บริษัทจะแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการต่าง ๆ ให้ท่านทราบและบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้เป็นครั้งคราวโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

8. การรับผิดชดใช้

 

 • หากท่านประมาทเลินเล่อหรือเจตนาใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของ TrueID อันทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ ชื่อเสียง หรือความเสียหายใด ๆ แก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ท่านตกลงและยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัททั้งสิ้นตามที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ทราบ

 

  9. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

 

 • ท่านรับทราบและตกลงว่าหากท่านใช้บริการใดของ TrueID และเกิดความสูญหายหรือเสียหายในภาพพจน์ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ท่าน อันเกิดจากการกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือโดยเจตนา หรือการละเว้นการกระทำของท่าน หรือของบุคคลใด ๆ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ท่านดังกล่าวทั้งสิ้น

 

 

   10. ข้อกำหนดอื่นๆ

 

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ให้ตีความและบังคับตามกฎหมายไทย
 • ในกรณีที่ข้อตกลงใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ไม่มีผลใช้บังคับ หรือไม่สามารถบังคับได้ ข้อตกลงอื่นที่เหลือภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ยังคงมีผลใช้บังคับและสามารถบังคับใช้ได้ตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID นี้ ได้เป็นครั้งคราวโดยบริษัทจะแจ้งท่าน หรือ ประกาศในช่องทางของบริษัท

 

ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ