ประกาศความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (True Digital Group)

 

1. บทนำ 

บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของบริษัท จึงได้จัดให้มีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของเรา (“คุณ”) รับทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอก รวมถึงรายละเอียดในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ 101 อาคาร True Digital Park ชั้น 9–12 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดประกาศความเป็นส่วนตัวได้ที่ dataprivacycenter@truedigital.com

2. เราเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเท่าที่จำเป็นและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเมื่อมีฐานการประมวลผลตามกฎหมายรองรับให้เราสามารถดำเนินการได้ ซึ่งรวมถึงกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของเราที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณหรือบุคคลอื่นใด เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ เป็นการดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือ ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

นอกจากนี้ กฎหมายได้กำหนดให้เราห้ามเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อคุณในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้เราทำเช่นนั้น

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามที่คุณสมัคร ร้องขอ และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่คุณทำไว้กับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อสมัครลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของเรา (เช่น บัญชี TrueID)

(2) เพื่อตรวจสอบการสมัครลงทะเบียน ยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันช่องทางการติดต่อ

(3) เพื่อให้บริการตามที่คุณสมัคร ให้บริการตามความชื่นชอบและความสนใจของคุณ ให้บริการตามที่คุณร้องขอ และ/หรือปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับเรา (เช่น การเข้าใช้งานบริการ TrueID TrueYou, True Digital Academy, Online Station และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของเรา)

(4) เพื่อติดต่อสื่อสารผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งหนังสือแจ้งค่าบริการ ใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ การแจ้งเตือนให้ชำระค่าสินค้าและบริการ ใบเสร็จรับเงิน

(5) เพื่อชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

(6) เพื่อจ่ายค่าตอบแทน ของรางวัล และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

(7) เพื่อตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ

(8) เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การวิเคราะห์ สำรวจ วัดประสิทธิภาพ ปรับปรุงและบำรุงรักษาบริการที่มีอยู่ให้สามารถบริการได้อย่างปกติ

(9) เพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่คุณ

(10) เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของบริการและข้อตกลงการให้บริการ

2.2 เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของเราที่ต้องปฏิบัติตาม

เนื่องจากเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เราจึงมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายอื่นๆ ที่เราต้องปฏิบัติตาม)

(3) เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ/หรือ คำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาล คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ)

2.3 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและบุคคลภายนอก

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกับสิทธิขั้นพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง การทุจริต และรวมทั้งเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายของเรา และ/หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของเรา และรายงานคุณหากพบกิจกรรมน่าสงสัย เช่น การพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชีโดยผิดปกติ

(3) เพื่อศึกษาว่าลูกค้าของเราใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงเพื่อการวางแผนและติดตามแคมเปญการตลาด วิเคราะห์และปรับปรุงบริการที่คุณใช้งานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคุณ

(4) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และกำหนดประเภทลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่

(5) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ของเราให้แก่คุณ โดยอ้างอิงตามข้อมูลและความชื่นชอบของคุณ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์จากเรา คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่แอปพลิเคชั่นที่คุณใช้บริการ หรือในกรณีที่เป็นการส่งผ่านทางอีเมลคุณสามารถแจ้งยกเลิกผ่านการกดปุ่มยกเลิกรับข้อเสนอ (Unsubscribe) ที่แนบในอีเมลได้

(6) เพื่อการติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ

(7) เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

2.4 การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน

เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางกรณี เราต้องขอความยินยอมจากคุณก่อนดำเนินการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive personal data)

(2) เพื่อส่งข่าวสารอัปเดทดีลและโปรโมชั่นจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และโฆษณาคอนเทนต์ต่างๆโดยอ้างอิงตามข้อมูลและความสนใจของคุณ

(3) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ กลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเจริญโภภัณฑ์ และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อวัตถุประสงค์วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ ของท่านเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของท่านอย่างแท้จริง และติดต่อท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ท่านโดยเฉพาะ 

(4) เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น เราจะระบุรายละเอียดขอความยินยอมจากคุณโดยชัดเจน เช่น การใช้บริการลงทะเบียนเข้าใช้งานผู้ให้บริการรายอื่นด้วยรหัสผู้ใช้งานและรหัสบัญชี TrueID เป็นต้น 

(5) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ (เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม) 

(6) กรณีท่านเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) (เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม)

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณใช้งานหรือเคยใช้งาน เพื่อให้คุณทราบถึงภาพรวมข้อมูลที่เรามีการจัดเก็บทั้งหมด เราจึงจัดกลุ่มของประเภทข้อมูล ดังนี้ 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว

- ชื่อ นามสกุล 

- เพศ 

- อายุ 

- วันเดือนปีเกิด 

- สัญชาติ 

ข้อมูลติดต่อ

- ที่อยู่ปัจจุบัน 

- อีเมลแอดเดรส 

- หมายเลขโทรศัพท์ 

ข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนของทางราชการ

- หมายเลขประจำตัวประชาชน

- หมายเลขหนังสือเดินทาง

- สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

- ชื่อบัญชี

- เลขที่บัญชี 

- รหัสผ่านบัญชี 

ข้อมูลทางการเงิน

- ข้อมูลการชำระเงินและการยืนยันชำระเงิน

ข้อมูลการใช้บริการ

- ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการสมัครและใช้งาน

- ระยะเวลาและวันที่คุณเข้าสู่ระบบและใช้บริการ

- หมายเลขไอพี (IP Address)

- ข้อมูลคุ้กกี้

- ข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน 

ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้า

- เนื้อหาที่คุณชื่นชอบ 

ข้อมูลการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาด

- การสำรวจความเห็นของลูกค้า

ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์

- หมายเลขประจำอุปกรณ์ หรือตัวระบุอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำ

- ประเภทอุปกรณ์

- รุ่นและยี่ห้อเครื่อง

- รายละเอียดแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม

ข้อมูลเสียงสนทนาระหว่างคุณกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

- ข้อมูลการบันทึกเสียง

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

- ข้อมูลจีพีเอส

- ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ (เช่น จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi และการเปิดใช้งานบลูทูธ)

ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

- บัญชีสื่อสังคมออนไลน์

- ข้อมูลโปรไฟล์ของคุณ

- การใช้งานและติดต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

ข้อมูลอื่นๆ 

- ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเราไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ 

 

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

โดยทั่วไปแล้วเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าใช้งานบริการของเราหรือติดต่อกับเรา นอกจากนี้ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา และจากแหล่งที่มาอื่น ๆ โดยบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและเฉพาะกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสร้างและมอบให้กับเรา

ข้อมูลนี้ครอบคลุมข้อมูลที่คุณมอบให้กับเรา และข้อมูลที่มอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือธุรกิจของคุณ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณหรือกระทำการแทนคุณ ได้แก่

 

 • เมื่อคุณได้ลงทะเบียนสมัครบริการของเรา และเข้าใช้บริการของเรา 
 • เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเรา ณ ที่ทำการของเรา หรือผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น อีเมล โซเชียลมีเดีย และโทรศัพท์ 
 • เมื่อคุณทำแบบสำรวจหรือรายการส่งเสริมทางการตลาดของเรา 
 • เมื่อคุณตกลงรับข้อมูลข่าวสารและข้อมูลความคืบหน้า รวมถึงสิทธิประโยชน์ 
 • เมื่อคุณมีกิจกรรมบนบริการของเรา ได้แก่ การแสดงความเห็น การอัพโหลดเนื้อหา ภาพ หรือวิดิโอในบริการของเรา การอัพเดตโปรไฟล์ และการตั้งค่าต่าง ๆ ในบัญชี
 • ในกรณีที่คุณประสงค์จะพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับเรา เราจะขอให้คุณส่งข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนของทางราชการและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม  

 

 • เมื่อคุณชำระเงินค่าบริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าใช้งานบริการและผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น เราจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ได้แก่ 

 • ข้อมูลการใช้บริการของคุณ ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้เพื่อใช้บริการหรือติดต่อสื่อสารกับเรา 
 • เมื่อคุณเข้าใช้บริการของเราที่มีความจำเป็นต้องมีการระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น การนำเสนอบริการ ส่วนลด และสิทธิประโยชน์สำหรับร้านค้าหรือร้านอาหารใกล้คุณ (คุณสามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งการตั้งค่าอาจแตกต่างกันตามแต่ระบบปฏิบัติการณ์ (Operation System))
 • นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอพมือถือของเรา (คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้ที่หัวข้อที่ 9 “คุกกี้ (Cookie) และการใช้งานคุ้กกี้” ในประกาศฉบับนี้) คุณสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ทั้งนี้การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นลง

4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาอื่น ๆ

 • บริษัทที่แนะนำคุณให้แก่เรา
 • บริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรของเราที่ให้บริการและจัดสิทธิประโยชน์ร่วมกับเรา
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากนิติบุคคล ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ติดต่อ
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
 • ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์และผู้ให้บริการเทคโนโลยีอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าระบบ (Credential) ของผู้ให้บริการเหล่านั้นเพื่อใช้บริการของเรา เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ของคุณ (คุณสามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางตัวเลือกที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นที่ได้มอบสิทธิไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้)
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลจากฐานข้อมูลเปิดของภาครัฐ 
 • หน่วยงานราชการและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบสถานะของบัตรประชาชน

5. การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยสามารถแยกประเภทขององค์กรที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้ 

 

 • บริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา 
 • หน่วยงานราชการตามกฎหมาย 
 • ผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของเรา

 

บริษัทที่เราอาจต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และ/หรือ การที่คุณใช้บริการของเรา และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณมีกับเรา และ/หรือ ตามที่คุณร้องขอ 

 

 • ผู้ให้บริการที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจของเรา

 

บริษัทที่เราใช้เพื่อช่วยในการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของเรา โดยผู้ให้บริการเหล่านี้อาจต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ ซึ่งเราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เราว่าจ้างเท่านั้น บริษัทเหล่านี้อาจรวมถึง

 • บริษัทที่แนะนำคุณให้แก่เรา
 • บริษัทที่ให้บริการด้านบริหารจัดการลูกค้า 
 • ธนาคารและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและการทำธุรกรรม
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ  
 • ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 • ผู้ให้บริการด้านโฆษณา ด้านการตลาด และสื่อสังคมออนไลน์
 • ที่ปรึกษาด้านการฟ้องร้องคดีและการทวงถามหนี้ ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย

 

 • การควบรวมกิจการของ บริษัท และการครอบครองและการโอนผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • การแบ่งบันและเปิดเผยข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 

 

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวคุณได้สู่สาธารณะ และ/หรือแบ่งปันให้กับบริษัทในเครือของเรา พาร์ทเนอร์ และบริษัทอื่นที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย เช่น เราจะแชร์ข้อมูลเพื่อแสดงเทรนด์เกี่ยวกับการใช้บริการของเราโดยทั่วไป เพื่อให้เราสามารถเข้าใจแนวโน้มความต้องการทางตลาด

 

 • การแบ่งปันข้อมูลแก่บุคคลอื่นหากคุณให้ความยินยอม

 

 • เราอาจแบ่งบันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นตามที่คุณได้ให้ความยินยอมเป็นกรณี เช่น การเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก 

6. การดูแลและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

เรามีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ มาตรการเชิงองค์กร (Organizational Measures) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measures) เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

เรามีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของคุณ ไว้ในระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน โดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่คุณเป็นลูกค้าของเรา เราอาจเก็บข้อมูลของคุณนานถึง 10 ปีหลังจากที่คุณหยุดเป็นลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
 • การรักษาความปลอดภัย การป้องกันการ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมต้องห้าม การละเมิด เพื่อปกป้องคุณ ผู้อื่น และเราจากการประพฤติมิชอบ 
 • เพื่อศึกษาข้อมูลลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยภายในของเราเอง
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทำบัญชี การระงับข้อพิพาท และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษี

เมื่อเราไม่มีเหตุที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณต่อไปเราจะดำเนินการลบข้อมูลของคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนของคุณเท่านั้น  

7. ในกรณีที่คุณเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าทำสัญญาที่เรามีกับคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้รวมถึงเราอาจยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรามีกับคุณ

บางกรณี เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น เราจะระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเมื่อเรามีความจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น คุณมีสิทธิเลือกที่จะไม่ต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมเหล่านี้กับเราและมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่คุณมีกับเรา

8. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

 • การเพิกถอนความยินยอม

 

  • เมื่อคุณให้ความยินยอมกับเราเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย หรือการที่คุณให้ความยินยอมเกี่ยวข้องกับสัญญาที่ให้ประโยชน์คุณ
  • คุณมีสิทธิถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าความยินยอมของคุณได้ที่แอปพลิเคชั่นที่คุณใช้บริการ

 

 • หากการเพิกถอนความยินยอมของคุณทำให้เราอาจไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างให้คุณได้เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว 
 • แจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง

 

 • คุณมีสิทธิแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบันอย่างไร โดยเราจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง
 • รวมถึงคุณมีสิทธิเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่แอปพลิเคชั่นที่คุณใช้บริการ

 

 • ขอเข้าถึง การขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 

 • คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา รวมถึง ขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือให้ส่งมอบแก่องค์กรและบริษัทอื่น ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 

 • คัดค้านการประมวลผล การระงับการใช้ชั่วคราว และการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

 

 • คุณมีสิทธิส่งคำร้องถึงเราเพื่อคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราว และขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ที่อีเมล dataprivacycenter@truedigital.com เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องขอที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และ/หรือ คำขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำร้องของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คุณสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางที่ประกาศกำหนด

9. คุกกี้ (Cookies) และการใช้งานคุกกี้ 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน เมื่อคุณใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงการเข้าใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ปกป้องคุณจากการฉ้อโกงและปรับปรุงความปลอดภัยต่อไป
 • ศึกษาว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และแอพของเราและบริการอื่น ๆ ของเราอย่างไรเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงให้เหมาะสม
 • ตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์บริการและข้อเสนอใดของเราที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณ
 • ปรับการตลาดที่คุณเห็นบนโซเชียลมีเดียแอพและเว็บไซต์อื่น ๆ

คุณสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ ทั้งนี้การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นลง

10. ผู้เยาว์

เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามที่กฎหมายกำหนด (“ผู้เยาว์”) และไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์สมัครเพื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการของเรา เว้นแต่เมื่อเราได้รับความยินยอมจากผู้เยาว์โดยลำพัง (ตามที่ผู้เยาว์สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย) หรือ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือเมื่ออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใด 

หากคุณเป็นบิดามารดาของผู้เยาว์หรือเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์และทราบว่าบุตรหรือผู้เยาว์ในอำนาจปกครองของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา โปรดติดต่อเรา และสามารถขอใช้สิทธิของคุณได้ทั้งนี้ภายในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

หากคุณเป็นผู้เยาว์ และมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา ขอให้บิดามารดาของคุณหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนคุณให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราโดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้เยาว์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งผู้เยาว์ไม่อาจให้ความยินยอมได้โดยลำพังตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจะขอความยินยอมจากบิดามารดาของผู้เยาว์ หรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

11. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

เรามีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ เรามีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้เราเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถตั้งค่าความยินยอมของคุณได้ที่แอปพลิเคชั่นที่คุณใช้บริการ 

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ แจ้งเตือนทางอีเมลแก่คุณ ทั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการตอบรับหรือยอมรับการปรับปรุงใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถยกเลิกการใช้บริการของเราได้ 

ปัจจุบันประกาศความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564