ประกาศความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (True Digital Group)

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายให้คุณทราบถึงแนวทางปฏิบัติของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม เหตุผลการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลของคุณ รวมถึงสิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

1. เราคือใคร 

หัวข้อนี้อธิบายถึงชื่อทางกฎหมายของบริษัทที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และบอกคุณว่าคุณสามารถติดต่อกับเราได้อย่างไร

บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ... ว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ 101 อาคาร True Digital Park ชั้น 9–12 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่ dataprivacycenter@truedigital.com

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อนี้แสดงถึงเหตุผลทางกฎหมายที่เราอ้างอิงสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

... คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.. 2562 ระบุว่า เราได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเมื่อเรามีเหตุผลที่เหมาะสมในการทำเช่นนั้น ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันในกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเจริญโภภัณฑ์ และ/หรือบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของเรา กฎหมายกำหนดให้เราต้องมีเหตุผลเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ ได้แก่

 1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ หรือ
 2. เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของเราที่เราต้องปฏิบัติตาม หรือ
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
 4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ
 5. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล หรือ
 6. เมื่อคุณได้ให้ความยินยอม

เมื่อเราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่าประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งข้างต้น เราจะบอกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวให้คุณทราบ

กฎหมายได้กำหนดให้เราห้ามเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูล สมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลด้านสุขภาพข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ และประวัติอาชญากรรม เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณเว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้เราทำเช่นนั้น 

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการคุณในฐานะลูกค้า
 • เพื่อสมัครลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของเรา (บัญชี True ID) 
 • เพื่อให้บริการตามที่คุณสมัคร และ/หรือปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับเรา 
 • เพื่อติดต่อสื่อสารผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งหนังสือแจ้งค่าบริการ ใบสั่งซื้อสินค้าและบริการ การแจ้งเตือนให้ชำระค่าสินค้าและบริการ ใบเสร็จรับเงิน
 • เพื่อนำเสนอเนื้อหา ข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ ส่งข้อความการตลาดที่เหมาะสมกับคุณ
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของบริการและข้อตกลงการให้บริการ
 • เพื่อศึกษาว่าลูกค้าของเราใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเราและองค์กรอื่น ๆ อย่างไร 
 • เพื่อติดตามข้อมูลพฤติกรรมในแอปและแพลตฟอร์มเว็บของเราเพื่อการวิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์
 • การบริหารจัดการการดำเนินงานของเรา
 • เพื่อชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • เพื่อตอบข้อสงสัย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
 • เพื่อวัดประสิทธิภาพและบำรุงรักษาบริการให้สามารถบริการได้อย่างปกติ
 • เพื่อชดเชยค่าเสียหายแก่คุณ
 • เพื่อการวางแผนและติดตามแคมเปญการตลาด 
 • การปรับปรุงธุรกิจ
 • เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการของคุณ โดยเราจะนำข้อมูลการใช้บริการของคุณมาวิเคราะห์และปรับปรุงบริการที่คุณใช้งานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคุณ 
 • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และกำหนดประเภทลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
 • การจัดการความปลอดภัยความเสี่ยงและการป้องกันอาชญากรรม
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา ได้แก่ กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น
 • เพื่อการป้องกันการฉ้อโกง การทุจริต และรวมทั้งเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายของเรา และ/หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันช่องทางการติดต่อ
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายการให้บริการของเรา และรายงานคุณหากพบกิจกรรมน่าสงสัย เช่น การพยายามลงชื่อเข้าใช้บัญชี True ID โดยผิดปกติ

 

รวมถึงเหตุผลอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม 

หัวข้อนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมและได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท เพื่อให้คุณทราบถึงภาพรวมข้อมูลที่เรามีการจัดเก็บทั้งหมด เราจึงจัดกลุ่มของประเภทข้อมูล ดังนี้ 

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

ข้อมูลส่วนตัว

ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ

ข้อมูลติดต่อ

ได้แก่ ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนของทางราชการ

ได้แก่ หมายเลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ได้แก่ ชื่อบัญชี, เลขที่บัญชี รหัสผ่านบัญชี

ข้อมูลทางการเงิน

ได้แก่ ข้อมูลการชำระเงินและการยืนยันชำระเงิน

ข้อมูลการใช้บริการ

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการสมัครและใช้งาน, ระยะเวลาและวันที่คุณเข้าสู่ระบบและใช้บริการ, หมายเลขไอพี (IP Address), ข้อมูลคุ้กกี้, ข้อมูลกิจกรรมการใช้งาน

ข้อมูลความชื่นชอบของลูกค้า

ได้แก่ เนื้อหาที่คุณชื่นชอบ

ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์

ได้แก่ หมายเลขประจำอุปกรณ์ หรือตัวระบุอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำ,

ประเภทอุปกรณ์, รุ่นและยี่ห้อเครื่อง, รายละเอียดแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และแพลตฟอร์ม

ข้อมูลเสียงสนทนาระหว่างคุณกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

ได้แก่ ข้อมูลการบันทึกเสียง

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

ได้แก่ ข้อมูลจีพีเอส, หมายเลขไอพี (IP Address), ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ (เช่น จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi เสาสัญญาณมือถือ และการเปิดใช้งานบลูทูธ)

ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์

ได้แก่ บัญชีสื่อสังคมออนไลน์, ข้อมูลไฟล์ของคุณ, การใช้งานและติดต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ของเรา

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อนี้แสดงรายละเอียดแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าใช้งานบริการของเราหรือติดต่อกับเรา นอกจากนี้เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากพาร์ทเนอร์ และจากแหล่งที่มาอื่น ๆ โดยบริษัทยึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดและเฉพาะกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสร้างและมอบให้กับเรา

ข้อมูลนี้ครอบคลุมข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราเอง และข้อมูลที่มอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือธุรกิจของคุณ รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณหรือกระทำการแทนคุณ 

 • เมื่อคุณได้ลงทะเบียนสมัครบริการของเรา (บัญชี TrueID) เข้าใช้บริการของเรา 
 • เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น อีเมล และโทรศัพท์ 
 • เมื่อคุณทำแบบสำรวจหรือรายการส่งเสริมทางการตลาดของเรา 
 • เมื่อคุณตกลงรับข้อมูลข่าวสารและข้อมูลความคืบหน้า รวมถึงสิทธิประโยชน์ 
 • เมื่อคุณมีกิจกรรมบนบริการของเรา ได้แก่ การแสดงความเห็น การอัพโหลดเนื้อหา ภาพ หรือวีดิโอในบริการของเรา การอัพเดตโปรไฟล์ และการตั้งค่าต่าง ๆ ในบัญชี TrueID
 • ในกรณีที่คุณประสงค์จะพิสูจน์และยืนยันตัวตนกับเรา เราจะขอให้คุณส่งข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนของทางราชการและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม  
 • เมื่อคุณชำระเงินค่าบริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าใช้งานบริการและผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชั่น เราจะมีการเก็บข้อมูลของคุณ ดังนี้ 

 • ข้อมูลการใช้บริการของคุณ ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ข้อมูลแอปพลิเคชั่นและเบราว์เซอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้เพื่อใช้บริการหรือติดต่อสื่อสารกับเรา 
 • เมื่อคุณเข้าใช้บริการของเราที่มีความจำเป็นต้องมีการระบุตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ของคุณซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้ เช่น การนำเสนอบริการ ส่วนลด และสิทธิประโยชน์สำหรับร้านค้าหรือร้านอาหารใกล้คุณ โดยคุณสามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งการตั้งค่าอาจแตกต่างกันตามแต่ระบบปฏิบัติการณ์ (Operation System)
 • นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้และซอฟต์แวร์ติดตามอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือแอพมือถือของเรา  
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาอื่น
 • บริษัทที่แนะนำคุณให้แก่เรา (คุณอาจติดต่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อรับบริการจากเรา)
 • บริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรของเราที่ให้บริการและจัดสิทธิประโยชน์ร่วมกับเรา
 • ตัวแทนซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้างช่วงและที่ปรึกษา ที่เราใช้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่คุณ  รวมถึงแนะนำเราเกี่ยวกับวิธีพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของเรา
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการโทรคมนาคม 
 • ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์และผู้ให้บริการเทคโนโลยีอื่น ๆ (ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณคลิกที่โฆษณา Facebook หรือ Google ของเรา หรือ คุณใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าระบบ (Credential) ของผู้ให้บริการเหล่านั้นเพื่อติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์หรือข้อเสนอหรือสิทธิประโยชน์ของเรา เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ของคุณ โดยคุณสามารถควบคุมการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางตัวเลือกที่ผู้ให้บริการเหล่านั้นที่ได้มอบสิทธิไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้)
 • แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น ข้อมูลจากฐานข้อมูลเปิดของภาครัฐ 
 • หน่วยงานราชการและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบสถานะของบัตรประชาชน

5. การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อนี้แสดงถึงรายละเอียดและประเภทขององค์กรภายนอกที่เราจะแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับองค์กรภายนอก โดยสามารถแยกประเภทขององค์กรที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้ 

 • บริษัทในกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม แอสเซนด์ และ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • หน่วยงานราชการตามกฎหมาย 
 • ผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของเรา

บริษัทที่เราอาจต้องการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือ การที่คุณใช้บริการของเรา และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่คุณมีกับเรา และตามที่คุณร้องขอ 

 • ผู้ให้บริการที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจของเรา
  บริษัทที่เราใช้เพื่อช่วยในการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของเรา โดยผู้ให้บริการเหล่านี้อาจต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ ซึ่งเราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เราว่าจ้างเท่านั้น บริษัทเหล่านี้อาจรวมถึง
 • บริษัทที่แนะนำคุณให้แก่เรา
 • บริษัทที่ให้บริการด้านบริหารจัดการลูกค้า 
 • ธนาคารและผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและการทำธุรกรรม
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ  
 • ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 • ผู้ให้บริการด้านโฆษณา และด้านการตลาด
 • ที่ปรึกษาด้านการฟ้องร้องคดีและการทวงถามหนี้ ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
 • การควบรวมกิจการของ บริษัท และการครอบครองและการโอนผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • การแบ่งบันและเปิดเผยข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ 
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวคุณได้สู่สาธารณะ และ/หรือแบ่งปันให้กับบริษัทในเครือของเรา พาร์ทเนอร์ และบริษัทอื่นที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย เช่น เราจะแชร์ข้อมูลเพื่อแสดงเทรนด์เกี่ยวกับการใช้บริการของเราโดยทั่วไป เพื่อให้เราสามารถเข้าใจแนวโน้มความต้องการทางตลาด

6. การดูแลและระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

หัวข้อนี้อธิบายรายละเอียดว่าเราอาจเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด

เรามีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

เรามีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลประเภทต่าง ๆ ของคุณ ไว้ในระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน โดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่คุณเป็นลูกค้าของเรา เราอาจเก็บข้อมูลของคุณนานถึง 10 ปีหลังจากที่คุณหยุดเป็นลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
 • การรักษาความปลอดภัย การป้องกันการ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมต้องห้าม การละเมิด เพื่อปกป้องคุณ ผู้อื่น และเราจากการประพฤติมิชอบ 
 • เพื่อศึกษาข้อมูลลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยภายในของเราเอง
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทำบัญชี การระงับข้อพิพาท และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษี

เมื่อเราไม่มีเหตุที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณต่อไปเราจะดำเนินการลบข้อมูลของคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือเก็บรักษาไว้ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนของคุณเท่านั้น  

7. ในกรณีที่คุณเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา

หัวข้อนี้เราจะอธิบายผลกระทบที่อาจมีหากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา 

เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าทำสัญญาที่เรามีกับคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้แก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้รวมถึงเราอาจยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรามีกับคุณ

บางกรณี เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประโยชน์ในการที่คุณจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น แต่การเก็บรวบข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจำเป็นต้องตามกฎหมายไม่ได้บังคับให้เราเก็บรวมรวบหรือไม่ได้มีความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ เราจะระบุรายละเอียดที่ชัดเจนเมื่อเรามีความจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น คุณมีสิทธิเลือกที่จะไม่ต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมเหล่านี้กับเราและมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักที่คุณมีกับเรา

8. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

หัวข้อนี้เราจะบอกคุณว่าเราตัดสินใจเลือกการตลาดเพื่อส่งถึงคุณหรือแสดงให้คุณเห็นอย่างไร 

 • การส่งข้อความการตลาด
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งข้อความการตลาดให้คุณ หากเราได้รับความยินยอมจากคุณ หรือ เป็น "ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" โดยการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณเกินสมควร
 • การทำโปรไฟล์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • เราจะนำข้อมูลการใช้บริการของคุณ ข้อมูลที่คุณมอบให้กับเรา ความชื่นชอบที่คุณตั้งค่าไว้ รวมถึงข้อมูลจากบริษัทภายนอกที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย มาวิเคราะห์หาบริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจชื่นชอบและส่งข้อความการตลาดถึงคุณ กรณีนี้เรียกว่า การทำโปรไฟล์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทที่ให้บริการสื่อการตลาดออนไลน์ 
 • เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่บริษัทที่ให้บริการสื่อการตลาดออนไลน์ เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเรา เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นผู้อื่น และบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

9. เด็ก

เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็กอายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (“ข้อจำกัดด้านอายุ”) หากคุณมีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ โปรดอย่าใช้บริการของเรา และอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ แก่เรา

หากคุณเป็นบิดามารดาของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุและทราบว่าบุตรของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา โปรดติดต่อเรา และสามารถขอใช้สิทธิของคุณได้ทั้งนี้ภายในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครองครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

หากคุณเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุ และมีความจำเป็นในการรับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราขอให้บิดามารดาของคุณให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราโดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 1. 

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ แจ้งเตือนทางอีเมลแก่คุณ ทั้งนี้ หากคุณไม่ต้องการตอบรับหรือยอมรับการปรับปรุงใดก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถยกเลิกการใช้บริการของเราได้ 

ปัจจุบันประกาศความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563