null

null

null

null

null

 

null

 

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับเน็ตฟรี 60GB ต่อเดือน (วันละ 2GB กดรับได้ทุกวัน บนแอปทรูไอดี) ใช้ดูทรูไอดี ไม่เสียค่าเน็ต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

“ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับเน็ตเล่นแอปทรูไอดีฟรี วันละ 2 GB ทุกวัน”
1. รายการส่งเสริมการขาย “ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับเน็ตเล่นแอปทรูไอดีฟรี วันละ 2 GB ทุกวัน” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในระบบรายเดือนและระบบเติมเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ระบบรายเดือน สำหรับผู้ใช้บริการที่จดทะเบียนในนาม บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสถานะของการใช้งานได้เป็นปกติ (Active Status) ยกเว้นแพ็กเกจรายเดือนดังต่อไปนี้
1.1.1 แพ็กเกจรายเดือนที่สมัครใช้บริการแบบ shared plan และ Multi-SIM ซึ่งโดยจะสามารถได้รับสิทธิ์เฉพาะหมายเลขหลักเท่านั้น
1.1.2 แพ็กเกจรายเดือนที่สมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ต 2G, 3G, 4G แบบคิดค่าบริการตามระยะเวลาการใช้งาน

1.2 ระบบเติมเงิน สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนถูกต้องในนามบุคคลธรรมดา ที่มีสถานะของการใช้งานได้เป็นปกติ (Active Status) และ
1.3 ผู้ใช้บริการในข้อง 1.1 และ 1.2 ได้ทำการลงทะเบียน ทรูไอดี ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนตรงตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น (ยกเว้นผู้ใช้บริการระบบเติมเงินในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ เอช หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัทตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด) โดยผู้ใช้บริการได้สมัครใช้บริการสำเร็จในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากบริษัท

2. สิทธิพิเศษ “ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับเน็ตเล่นแอปทรูไอดีฟรี วันละ 2 GB ทุกวัน” ใช้เล่นอินเตอร์เน็ตฟรี สำหรับการใช้งานเฉพาะแอปพลิเคชั่นทรูไอดี จำนวน 2 GB ระยะเวลาการใช้งาน 1 วัน หมดอายุภายในเวลา 23:59:59 น. ของวันที่ได้รับสิทธิ์

3. วิธีการรับสิทธิ์ : ผู้ใช้บริการสามารถรับอินเตอร์เน็ตฟรีสำหรับใช้เฉพาะแอปพลิเคชั่นทรูไอดีได้โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว เข้าระบบใช้งานแอปพลิเคชั่นทรูไอดีและกดรับสิทธิในแอปพลิเคชั่น ซึ่งผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้อินเตอร์เน็ตฟรีได้หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

4. การรับสิทธิพิเศษอินเตอร์เน็ตฟรีสำหรับใช้เฉพาะแอปพลิเคชั่นทรูไอดีนี้ จำกัดสิทธิ 1 เลขหมาย รับสิทธิได้ 1 ครั้งต่อ 1 วัน ภายในระยะเวลาการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น

5. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบปริมาณเน็ตฟรีคงเหลือได้โดยกด *900# แล้วโทรออก (ไม่คิดค่าบริการ)

6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอินเตอร์เน็ตฟรีสำหรับใช้แอปพลิเคชั่นทรูไอดี

6.1 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการทรูไอดี เฉพาะบริการภายในแอปพลิเคชั่นทรูไอดี บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท๊บเล็ตเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือลิงค์หรือการแชร์ที่ปรากฏบนหน้าแอปพลิเคชั่นทรูไอดี ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

6.2 บริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจทรูไอดี ผู้ใช้สามารถใช้งาน login และ logout สามารถใช้บริการดูทีวีสตรีมมิ่ง, หนัง, รายการตลก, เพลง, บทความ ผ่านเมนู Exclusive, Movie, TV, Comedy, Soccer, Music, Sport, Travel, Food, Game, Men, Women และ Entertainment ไม่นับรวมในการใช้งานในเมนู Let’s see, Privileges, Cloud และ Payment

6.3 หากผู้ใช้บริการใช้อินเตอร์เน็ตครบตามปริมาณ หรือครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากมีการใช้งานเพิ่มระบบจะคิดค่าบริการอินเตอร์เน็ตตามเงื่อนไขในแพ็กเกจหลัก

6.4 กรณีผู้ใช้บริการใช้อินเตอร์เน็ตที่ได้รับมาไม่ครบมาในวันใด จะไม่สามารถนำอินเตอร์เน็ตส่วนที่เหลือทบไปใช้ในรอบถัดไปได้

6.5 ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถนำอินเตอร์เน็ตที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไปใช้บริการในลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจหรือลักษณะใด ๆ ที่คล้ายคลึงกันก็ตาม และไม่สามารถแลกสิทธิดังกล่าว เป็นเงินสดหรือคะแนนสะสมใด ๆ ได้

7. บริษัทมีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทำการโดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

8. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่ระบุไว้แจ้งชัดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิในการมีแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้

9. "วัตถุประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกัน ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อทรูมูฟ เอช หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใด ๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวนหรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม

หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อน ให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา บริษัท มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อ หรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้ในการดำเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

9.1 ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญาหรือข้อห้ามในสัญญาหรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาหรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการหรือกระทำการใดๆ ให้เกิดหรือคาดหมายหรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าในทางใด ๆ หรือ
9.2 ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือ
9.3 ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

10. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ True Call Center โทร 1242 หรือ www.truemove-h.com หรือสอบถามพนักงานขาย